Siirry sisältöön

Noudattaako yrityksesi osoitusvelvollisuutta? Varmista, että yrityksesi on oikealla polulla

GDPR:n osoitusvelvollisuus edellyttää, että yritykset dokumentoivat tekemänsä tietosuojatoimet, eli sen miten ne noudattavat tietosuoja-asetusta. Vaatimus ei koske ainoastaan suuria yrityksiä tai tiettyjä toimialoja, vaan se koskee kaikkia yrityksiä, jotka käsittelevät EU:n kansalaisten henkilötietoja. Käytännössä yritysten täytyy pystyä konkreettisesti osoittamaan, että ne ovat ryhtyneet tarvittaviin toimenpiteisiin henkilötietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi ja tietosuoja-asetuksen noudattamiseksi.

Yrityksillä on sekä lakisääteinen velvoite, että moraalinen vastuu taata rekisteröityjen yksityisyys ja tietoturva. GDPR-asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että henkilötietojen käsittely tapahtuu oikeudellisten vaatimusten mukaisesti ja eettisesti kestävällä tavalla.

Rekisteripitäjällä täytyy olla näyttöä siitä, että se

 • on aktiivisesti pyrkinyt tunnistamaan olemassa olevat tietosuoja- ja tietoturvariskit
 • toteuttaa tarpeellisia ja riittäviä teknisiä toimenpiteitä riskien minimoimiseksi
 • on tehnyt riittävät konkreettiset ja inhimilliset järjestelyt organisaation sisällä
 • kunnioittaa henkilötietojen kohteena olevien tietosuojaa.

Osoitusvelvollisuuden noudattamisesta on hyötyä sekä yritykselle että rekisteröidyille. Yritykselle osoitusvelvollisuuden asianmukainen täyttäminen luo luottamusta asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa. Rekisteröidyt, eli henkilöt, joiden henkilötietoja käsitellään, voivat luottaa siihen, että heidän yksityisyyttään ja tietoturvaa kunnioitetaan, mikä lisää heidän luottamustaan yritykseen.

Noudattamalla osoitusvelvollisuutta voit välttää myös mahdolliset sakot ja muut oikeudelliset seuraamukset. GDPR-asetus antaa viranomaisille mahdollisuuden määrätä seuraamuksia tietosuojarikkomuksista, jotka voivat vaikuttaa yrityksesi taloudelliseen tilanteeseen ja maineeseen. Osoitusvelvollisuuden täyttäminen auttaa sinua varmistamaan, että yrityksesi toimii lainmukaisesti ja että sinulla on asianmukaiset käytännöt tietosuojan ja tietoturvan hallintaan. Näin voit välttää merkittäviä taloudellisia seurauksia ja suojella yrityksesi mainetta.

Tarkemman listan vaadittavista dokumenteista löydät Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta: tietosuoja.fi/osoitusvelvollisuus

Tietosuojaviranomaisella on valtuudet

 • antaa varoitus
 • antaa huomautus
 • määrätä vastaamaan rekisteröidyn pyyntöön
 • määrätä henkilötietojen oikaisusta tai poistosta
 • määrätä rekisterinpitäjä ilmoittamaan tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle
 • määrätä korjaavia toimenpiteitä
 • peruttaa sertifiointi
 • rajoittaa käsittelyä

Osoitusvelvollisuus tehokkaasti | Vaatimusten täyttämisen parhaat käytännöt ja vinkit

Tietosuojan osoitusvelvollisuuden täyttämiseksi yrityksesi on toteutettava konkreettisia toimenpiteitä ja kehitettävä asianmukaiset käytännöt. Käytännössä yritykselle kannattaa laatia kattava tietoturvan- ja tietosuojan omavalvontasuunnitelma / tietoturvasuunnitelma, sekä tehdä tarvittavat liitteet, sopimukset ja ohjeistukset.

 • Omavalvonta- tai tietoturvasuunnitelma: Laadi selkeät ja ymmärrettävä suunnitelma ja käytännöt. Määrittele, miten henkilötietoja kerätään, käsitellään, säilytetään ja poistetaan. Varmista, että nämä käytännöt noudattavat GDPR:n periaatteita, kuten lainmukaista käsittelyperustetta ja tietojen minimointia. Pidä dokumentaatio ajan tasalla ja varmista sen saatavuus viranomaistarkastuksia varten.
 • Suostumus ja rekisteröityjen oikeudet: Käytä selkeitä suostumusmenettelyjä ja varmista, että rekisteröidyt ymmärtävät, miksi ja mihin tarkoituksiin heidän tietonsa käytetään. Tarjoa helppo tapa rekisteröidyille käyttää heille kuuluvia oikeuksia, kuten tietojen tarkastamista, korjaamista ja poistamista. Noudata rekisteröityjen pyyntöjä asianmukaisesti ja määrittele prosessit näiden oikeuksien toteuttamiseksi.
 • Tietoturva ja tietojen käsittely: Huolehdi henkilötietojen turvallisesta säilyttämisestä ja käsittelystä. Käytä asianmukaisia tietoturvatoimenpiteitä, kuten salausmenetelmiä, vahvoja salasanoja ja pääsynhallintaa. Varmista, että tietoturvallisuus on jatkuvasti ajan tasalla. Määrittele tietojen säilytysaika ja poistamiskäytännöt.
 • Henkilökunnan koulutus ja osaaminen: Varmista, että henkilökunta ymmärtää GDPR:n vaatimukset ja heillä on asianmukainen koulutus tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen. Järjestä asianmukainen perehdytys, sekä lisäkoulutusta, jotta henkilökunta on tietoinen vastuistaan ja yrityksesi tietosuojakäytännöistä.
 • Tietosuojan valvonta ja arviointi: Seuraa tietosuojaa ja tietoturvaa jatkuvasti ja suorita säännölliset arvioinnit. Tämä auttaa tunnistamaan mahdolliset haavoittuvuudet ja kehittämään tarvittavat parannukset. Pidä kirjaa tietosuojatoimenpiteistä, valvontamekanismeista ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
 • Yhteistyö kumppaneiden ja alihankkijoiden kanssa: Jos yrityksesi jakaa henkilötietoja tai käyttää alihankkijoita, varmista, että myös he noudattavat tietosuoja-asetuksia ja -sääntöjä. Tee sopimukset, joissa määritellään vastuuhenkilöt ja tietosuojaa koskevat velvoitteet. Mikäli antamasi ohjeistus on puutteellinen tai et ole varmistanut kumppanisi tai käsittelijäsi luotettavuudesta, voi yrityksesi joutua vastuuseen esimerkiksi mahdollisen tietovuodon yhteydessä.

Osoitusvelvollisuus ja maineen suojeleminen | Miksi se kannattaa ottaa vakavasti?

Noudattamalla tietosuojan osoitusvelvollisuutta yrityksesi voi saavuttaa monia etuja ja pitkän aikavälin hyötyjä:

 • Luottamuksen vahvistaminen: Kun yrityksesi osoittaa sitoutumista tietosuojaan ja tietoturvaan, se vahvistaa luottamusta yritykseesi. Asiakkaat haluavat ostaa yrityksiltä, jotka suojaavat heidän henkilötietojaan asianmukaisesti. Lisäksi muut rekisteröidyt, kuten työntekijät tai potentiaaliset asiakkaat, voivat luottaa siihen, että heidän henkilötietojaan käsitellään vastuullisesti ja heidän yksityisyyttään kunnioitetaan. Tämä luo positiivista mainetta yrityksellesi ja vahvistaa mahdollisia yhteistyökumppanuuksia ja liiketoimintasuhteita
 • Sanktioiden ja oikeudellisten seuraamusten välttäminen: Osoitusvelvollisuuden noudattaminen auttaa välttämään merkittäviä sakkoja ja oikeudellisia seuraamuksia, jotka voivat vaikuttaa yrityksesi maineeseen ja taloudelliseen tilanteeseen.
 • Kilpailuedun saavuttaminen: Yrityksesi voi erottua kilpailijoista noudattamalla tietosuojan osoitusvelvollisuutta. Asiakkaat arvostavat organisaatioita, jotka panostavat tietosuojaan ja tietoturvaan, mikä voi johtaa uusiin asiakassuhteisiin ja liiketoiminnan kasvuun.
 • Tehokkaan tietojenhallinnan edistäminen: Osoitusvelvollisuuden noudattaminen edellyttää, että yrityksesi järjestää ja dokumentoi tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat käytännöt. Tämä auttaa parantamaan tietojenhallintaa, tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä
 • Maineen ja brändin suojeleminen: Kun yrityksesi noudattaa tietosuojan osoitusvelvollisuutta, se osoittaa olevansa vastuullinen ja huolehtivainen tietosuoja-asioissa. Tämä auttaa suojelemaan mainetta ja brändiäsi sekä välttämään potentiaalisia maineeseen liittyviä vahinkoja. Asiakkaat arvostavat organisaatioita, jotka välittävät heidän yksityisyydestään ja tietoturvastaan.

 

GDPR:n osoitusvelvollisuus on tärkeä osa yrityksen tietosuoja- ja tietoturvakäytäntöjä

Se varmistaa, että yrityksesi noudattaa tiukkoja tietosuojan ja tietoturvan standardeja sekä luo luottamusta asiakkaiden keskuudessa. Osoitusvelvollisuuden täyttäminen on välttämätöntä kaikenkokoisille yrityksille, jotta ne voivat suojella asiakkaiden yksityisyyttä, välttää seuraamuksia ja edistää tehokasta tietosuojakulttuuria.

Panostaminen tietosuojaan ja tietoturvaan on investointi yrityksen tulevaisuuteen. Se auttaa vahvistamaan asiakassuhteita, suojelemaan mainetta ja saavuttamaan kilpailuetua markkinoilla. Osoitusvelvollisuuden noudattaminen edistää luottamusta, suojelee yritystäsi seuraamuksilta ja kehittää tehokasta tietosuojakulttuuria organisaatiossasi.

Muista, että osoitusvelvollisuus ei ole pelkästään lakisääteinen velvoite, vaan myös eettinen vastuu huolehtia asiakkaiden tietosuojasta ja tietoturvasta. Jatkuvalla seurannalla, koulutuksella ja parhaiden käytäntöjen toteuttamisella voit varmistaa, että yrityksesi täyttää osoitusvelvollisuuden vaatimukset ja rakentaa vahvan perustan tietosuojalle ja tietoturvalle organisaatiossasi.

× Hei, voinko auttaa?